8 வது பிளாட்பாரத்தில் ஏழரையான எஸ்கலேட்டர்..! ஏறிய இடத்தில் இறக்கி விட்டது..


8 வது பிளாட்பாரத்தில் ஏழரையான எஸ்கலேட்டர்..! ஏறிய இடத்தில் இறக்கி …
source
UC8Z-VjXBtDJTvq6aqkIskPg